Select Page

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALVERENIGING “OLSTARS” versie 2015

1. Aanmeldingen, afzeggingen, ledenadministratie
2. Bestuur en commissies
3. Gelden
4. Algemene vergaderingen
5. Besluitvorming
6. Wedstrijden: speelgerechtigheid
7. Team / aanvoerder
8. coach / trainer
9. spelers
10. officials en hun taak
11. toernooien
12. diversen
13. Lidmaatschap
14. Slotbepalingen

Huishoudelijk Reglement Olstars
1. Aanmeldingen, afzeggingen, ledenadministratie: I. De trainer verwijst het aspirant lid naar de website t.b.v.: a. informatie over de vereniging b. het aanmeldingsformulier c. informatie over de betaling d. het huishoudelijk reglement II. Aanmelding als lid geschiedt door opsturen/inlevering van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier met pasfoto bij de ledenadministratie. Om competitie te kunnen spelen zorgt de ledenadministratie voor een geldige spelerskaart. Dit gebeurt in overleg met de trainer/coach. III. Opzegging als lid geschiedt schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1juni van het lopende verenigingsjaar. IV. Het lidmaatschap loopt na opzegging nog door tot 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Het Bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten dat het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigt. V. De hoogte van de contributie en donatiegelden wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. VI. Leden die verhuizen geven daarvan binnen veertien dagen kennis aan de ledenadministratie.

2. Bestuur en commissies: (zie ook document functieomschrijvingen) I. Het Bestuur wordt samengesteld uit de leden der vereniging door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden waarvan er tenminste 3 meerderjarig zijn. Het maximum aantal leden wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bestuursleden worden gekozen voor één jaar en zijn op iedere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aftredend en weer herkiesbaar. Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan, terwijl de voorzitter in functie wordt gekozen. II. De Voorzitter leidt de vergaderingen en is bij elke officiële gelegenheid de woordvoerder en vertegenwoordiger van de vereniging. Hij coördineert alle taken van het Bestuur en de commissies. Hij houdt feeling met de diverse groepen binnen de vereniging. Hij kan al zijn taken delegeren aan derden. III. De Vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris is vicevoorzitter tenzij de Algemene Leden Vergadering anders beslist. IV. De Secretaris heeft als taak: a. afhandelen en /of doorgeven van binnengekomen informatie. b uitgaande informatie verzorgen; c uitschrijven van vergaderingen en notuleren daarvan; d. beheer van archief en notulen; e. contactadres voor verschillende instanties (gemeente, bond enz.). V. De Penningmeester is belast met het beheer van de gelden. Hij doet uitgaven die zijn goedgekeurd door of met toestemming van de Algemene Leden Vergadering. Hij is voor zijn beheer verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering, aan wie hij een financieel verslag uitbrengt. Het Bestuur, maar in het bijzonder de penningmeester is verantwoordelijk voor alle gelden en gevolgen voortvloeiend uit sponsoring. Hij dient op de hoogte te zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor alle financiële consequenties voortvloeiende uit acties ten behoeve van de vereniging. VI. De Ledenadministrateur is belast met het voeren van de ledenadministratie; ledenlijsten, spelerskaarten, aan/afmeldingen. VII. Het Wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het hele kompetitiegebeuren en alles wat daarmee samenhangt. Zij stelt voor de vereniging het competitieprogramma op, evenals de indeling van de officials/ scheidsrechters. De informatie hieromtrent dient schriftelijk aan de leden te worden meegedeeld voor aanvang van de desbetreffende competitieperiode. Zij heeft tijdens de thuiswedstijden de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de wedstijden. Zij kan hierin worden bijgestaan door (de) wedstrijdcommissaris (sen). Zij verzamelt de scoreformulieren en stuurt deze tijdig op naar het afdelingsbureau. Eventueel belt zij de uitslagen door. VIII. Overige bestuursleden. De taken van de overige bestuursleden worden binnen het Bestuur in onderling overleg geregeld, de diverse commissies zijn vastgelegd in een apart document dat onderdeel uitmaakt van dit Huishoudelijk Regelement. IX. Algemene taken van alle bestuursleden. a. beleid voeren t. a. v. (basketbal ) in de vereniging; basketbal in Olst; de vereniging Olstars in de kern, de afdeling en de NBB. b. open staan voor informatie vanuit de verenigingsleden, kern/afdeling/bond, gemeente. c. verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken binnen de vereniging en de daden van het Bestuur. X. Het Bestuur kan commissies benoemen, die zich bezig moeten houden met specifieke, door het bestuur te bepalen activiteiten. XI. Het Bestuur kan commissies benoemen, die het bestuur in bepaalde delen van haar werk behulpzaam zijn. Deze bestaan uit minimaal twee leden en worden op de Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd (voor de duur van minimaal één jaar). XII. Het Bestuur is belast met het toezicht op de in art. 2.10. van dit Huishoudelijk regelement genoemde commissies. XIII. Op de Algemene Leden Vergadering dient in elk geval de kaskommissie benoemd te worden. De kaskommissie moet bestaan uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het Bestuur. Zij controleert de rekeningen en verantwoording van het lopende of laatst versteken boekjaar minimaal één keer per jaar. Zij brengt verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering. Zij mag wel bestaan uit niet-leden; zij moeten meerderjarig zijn. Op de Algemene Leden Vergadering kan maximaal één zittend lid voor maximaal één jaar opnieuw geïnstalleerd worden. Een lid van de kascommissie kan maximaal twee jaar hierin zitting hebben.
3. Gelden: I. De contributie wordt over een periode van minimaal zes maand ineens betaald. De betaling vindt gedurende het lopende halfjaar plaats middels automatische incasso. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd zoals vermeld in artikel 1.4 van dit Huishoudelijk Reglement. II. Leden kunnen door de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in categorieën worden ingedeeld, die ieder een aparte contributie betalen. III. Indien de contributie één maand na de dag waarop de penningmeester betaling heeft geëist niet is voldaan, kan door het Bestuur worden besloten tot uitsluiting van het deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Blijft het lid nog in gebreke dan kan het Bestuur het lid schorsen en in het uiterste geval op de eerst volgende Ledenvergadering voor royement voordragen. IV. Leden die zich niet van de door middel van het competitieprogramma opgelegde taken kwijten (zoals fluiten) kunnen hiervoor beboet worden. Deze hoogte van de boetes worden door de afdeling bepaald. Het niet betalen van de boetes wordt aangemerkt als contributieachterstand met de daarvoor geldende sancties. V. Competitie spelende leden kunnen in principe aansprakelijk gesteld worden voor de financiële consequenties voortvloeiende uit nalatigheid in deze (b.v. het niet opkomen voor een competitiewedstrijd; spelen zonder spelerskaart.). VI. Ieder lid dat competitie gaat spelen is verplicht het voorgeschreven tenue te dragen. (zie artikel 12.1 van dit huishoudelijk regelement). VII. Uitzonderingen betalingsverplichtingen contributie: in geval van zwangerschap of langdurige ziekte/blessure kan met de penningmeester een betalingsregeling (gereduceerd tarief) getroffen worden. Hier kan achteraf geen aanspraak op gemaakt worden. Verplichting aangaande de betaling van de bonds- en afdelingscontributie is hiervan uitgesloten. VIII. De hoogte van de reiskostenvergoeding voor het begeleiden van jeugdteams wordt op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en wordt berekend over autokilometers per 3 à 4 personen. In bijzondere gevallen beslist het Bestuur. IX. Chauffeurs kunnen de vergoeding, genoemd in artikel 3.8, declareren bij de penningmeester. Hij verstrekt hiervoor de declaratieformulieren.

4. Algemene Vergaderingen: I. De vereniging kent jaarlijks Algemene Leden Vergaderingen en buitengewone Algemene Leden Vergaderingen. II. Alle leden en ouders van niet-stemgerechtigde leden moeten steeds schriftelijk worden uitgenodigd door een aan alle leden verstrekt schrijven via mailing, vergezeld van de agenda. III. Leden en ouders van niet-stemgerechtigde leden mogen het woord voeren. Stemrecht is uitsluitend voorbehouden aan leden die op de dag van de vergadering de leeftijd van veertien jaar of ouder hebben bereikt. IV. De besluiten genomen door een Algemene Leden Vergadering zijn bindend voor alle leden. V. Een stemgerechtigd lid mag bij afwezigheid een ander stemgerechtigd lid machtigen voor hem te stemmen. Dit lid moet in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht. Ieder lid kan ten hoogste twee stemmen uitbrengen, die van hem/haarzelf en een stem bij volmacht. VI. Staande de vergadering kunnen op een aan orde zijnde voorstel amendementen worden ingediend, mits deze met het beginsel van het voorstel niet in strijd zijn. Zodanige amendementen worden met het voorstel in stemming gebracht waarbij het meest verstrekkende voorrang heeft. VII. Ingrijpende wijzigingen die niet op de agenda zijn geplaatst kunnen alleen in stemming worden gebracht als meer dan drievierde der aanwezigen vindt dat de vergadering over de kwestie een oordeel mag uitspreken. VIII. Ieder heeft het recht punten ter behandeling op de Algemene Leden Vergadering op te geven mits hij/zij deze tenminste acht dagen voor een jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering en drie dagen voor een buitengewone Algemene Leden Vergadering schriftelijk aan het bestuur heeft meegedeeld. Voorstellen die na de bepaalde tijd binnen komen kunnen alleen met goedkeuring van het Bestuur in behandeling worden genomen. IX. De notulen van een Algemene Leden Vergadering moeten voor de eerst volgende Algemene Leden Vergadering, maar doch minimaal binnen één maand op aanvraag ter inzage van de leden worden gegeven. X. Een bijzondere Algemene Leden Vergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven telkens wanneer zij dit nodig acht. Hierbij moeten de leden minstens vijf dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte zijn gebracht. Wanneer tien leden, die stemgerechtigd zijn, bij het bestuur een met reden omkleed verzoek tot een bijzondere Algemene Leden Vergadering indienen is het bestuur verplicht binnen vier weken na binnenkomst van het verzoek deze te beleggen. De punten van behandeling die in het voorstel genoemd zijn worden op de agenda gezet. Het voorstel dient door alle aanvragers mede te zijn ondertekend. Blijft het Bestuur in gebreke dan zijn de aanvragers gerechtigd zelf een buitengewone Algemene Leden Vergadering te beleggen, waarbij zij aan het gestelde in dit artikel moeten voldoen.

5. Besluitvorming: I. Alleen stemgerechtigde leden brengen hun stem uit. II. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem zelf persoonlijk betreffen. III. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De mondelinge stemmingen geschieden volgens de presentielijst. IV. De opneming van schriftelijke stemmingen geschiedt door een commissie van drie personen door de voorzitter te benoemen. Een stemming is ongeldig zodra er meer stemmen worden uitgebracht als stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn, alsmede wanneer op ander wijze onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. V. Het door de commissie uitgebrachte verslag omtrent de uitslag van de stemming is bindend. Daartegen is geen mogelijkheid van beroep. VI. Alle beslissingen over onderwerpen of voorstellen alsmede alle benoemingen en verkiezingen geschieden, voor zover bij statuten en regelementen daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. VII. Blanco stembriefjes en stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen, worden als ongeldig beschouwd. VIII. Bij staken van de stemmen over zaken heeft de voorzitter één stem meer zodat zijn/haar stem beslissend is. IX. Heeft bij stemming over personen niemand meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Wanneer ook dan niemand de meerderheid van de stemmen heeft verkregen, vindt er een herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben. X. Komen, door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen, meer personen dan in de vorige zinsnede bepaald voor herstemming in aanmerking, dan delen die allen in de herstemming. Wanneer na deze herstemming wederom niemand de meerderheid heeft verkregen, beslist het lot. XI. Onder meerderheid of volstrekte meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Wedstrijden

6. Speelgerechtigheid: I. Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden dient men speelgerechtigd te zijn. II. Nieuwe leden worden speelgerechtigd zodra hij/zij in het bezit is van een geldige spelerskaart, deze wordt bewaard door de trainer. III. Trainers leveren aan het eind van het competitieseizoen de spelerskaart in bij de ledenadministratie. Deze zorgt voor de verlenging van de kaart. IV. Leden die niet speelgerechtigd zijn en toch aan een competitiewedstrijd deelnemen, kunnen hiervoor worden beboet (zie 3.7). De hoogte van de boete wordt bepaald door de NBB.

7. Team, aanvoerder: I. De Technische Commissie deelt, in combinatie met trainer aanvoerder, aan het begin van het seizoen de teams in. Tussentijdse aanvullingen worden door hen geregeld. II. Binnen een team wordt uit de spelers een aanvoerder en een reserve-aanvoerder gekozen. III. De aanvoerder heeft alle rechten en plichten als in de officiële spelregels zijn omschreven. Bovendien is de aanvoerder verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer van zijn team. Bij jeugdige teams tot en met aspiranten dient hij/zij daarin bijgestaan te worden door de trainer/coach

8. Coach/trainer: I. Het Bestuur benoemt in overleg met de desbetreffende teams aan het begin van het. seizoen (of eerder) de coaches. II. De coach heeft alle rechten en plichten als in de officiële spelregels is omschreven. III. De coach houdt de vinger aan de pols wat betreft de officialtaken van het onder zijn hoede verkerende team. IV. Het Bestuur benoemt aan het begin van het seizoen (of eerder) de trainers. V. De taak van de trainer wordt in overleg met het Bestuur vastgesteld. VI. De training geschiedt op de door de vereniging vastgestelde trainingstijden en/of in overleg met het Bestuur. VII. Aan het eind van het trainingsseizoen worden er in goed overleg tussen de trainers en het Bestuur besluiten genomen over de nieuwe competitie, b.v. over de groepsindeling en de trainingstijd. Tussentijdse wijzigingen in deze plannen dienen in overleg met het Bestuur plaats te vinden. Ook het Bestuur kan hiertoe initiatieven ondernemen.

9. Spelers: I. Ieder lid is verplicht zich op de hoogte te stellen van de door zijn/haar team te spelen wedstrijden. II. Afmelden als speler kan alleen met geldige redenen minimaal 2 x 24 uur voor aanvang van de betreffende wedstrijd, bij de trainer, coach of aanvoerder. III. Spelers dienen minstens 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd in de sporthal aanwezig te zijn.

10. Officials: I. Onder officials worden verstaan: wedstrijdcommissaris, scheidsrechter, scorer, timer en seconden-operator.
II. Ieder lid is verplicht zich op de hoogte te stellen van zijn/haar taak als official. Bij verhindering dient men zelf voor een vervanger te zorgen. III. Officials dienen minstens 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. IV. Bij verzuim van het voorafgaande (art, 9.1 t /m 10.3) kan het Bestuur ten aanzien van de betreffende persoon maatregelen nemen. V. Taak officials: a. scheidsrechter: zie spelregelboekje en supplementen b. scorer, timer en seconden operator: zie spelregelboekje. c. wedstrijdcommissaris: zorgt ervoor dat de wedstrijden tijdig beginnen zodat de zaal ook weer tijdig verlaten kan worden. Hij houdt toezicht op het te gebruiken materiaal en verwijst mensen die niets in de zaal te zoeken hebben naar de tribune. Hij is tevens 1e reservescheidsrechter en kan optreden als scheidsrechter als de scheidsrechters van de andere clubs niet komen. De officials (uitgezonderd c.) dienen hun naam op het scoreformulier in te vullen. Buiten deze regeling vallen bond/afdelingsscheidsrechters.

11. Toernooien: I. Indien een team via de vereniging een uitnodiging voor een toernooi ontvangt dient het betreffende team hiervan eerst op de hoogte gesteld te worden alvorens inschrijving plaatsvindt. II. Ieder team mag voor aanvang van de competitie aan één toernooi deelnemen, naar goeddunken van het Bestuur, waarbij de club de inschrijfgelden vergoedt. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan mag dit toernooi “bewaard” worden tot aan het einde van de competitie.

12. Diversen:

I. Het tenue van de dames en heren van Olstars bestaat uit: oranje shirt, blauw afgebiesd en een oranje broekje. Reserveshirt: kleur——–, voorzien van kleur—— nummers. II. Wanneer de vereniging een boete oploopt, kan het Bestuur deze verhalen op degene die daarvoor verantwoordelijk is (zie ook 3.6 en 3.7). III. De hoogte van genoemde boetes, voor zover deze niet is vastgesteld door de NBB wordt bepaald op de Algemene Leden Vergadering. IV. Leden die zich op de training of bij wedstrijden schuldig maken aan wangedrag kunnen door het Bestuur voor een bepaalde tijd worden geschorst. V. Op alle wedstrijden zijn de officiële spelregels en wedstrijdreglementen van de NBB van toepassing, evenals de supplementen hierop door de afdeling of de kern vastgesteld. VI. Van trainers, coaches en bestuursleden kan een functie gerelateerde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) natuurlijke personen worden verlangd.

13. Lidmaatschappen
De vereniging is aangesloten bij de NBB. De benoeming van één of meer afgevaardigden naar door deze bond uitgeschreven vergaderingen geschied door het Bestuur. Afgevaardigden hebben recht op de noodzakelijke reiskosten.

14. Slotbepalingen I. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement moeten met tenminste tweederde meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen door de Algemene Leden Vergadering worden uitgebracht. Reglementswijzigingen treden onmiddellijk in werking. II. Het Bestuur is belast met de uitvoering van dit Huishoudelijk Reglement. Bij verschil over de toepassing hiervan beslist het Bestuur. Dit geldt ook in de gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet. III. Leden kunnen zich in geen geval beroepen op het niet kennen van Statuten en Huishoudelijk Reglement. IV. Het Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering op 24 juni 2015 (herziening van HR 17 juni 2006).

Trainingstijden

Trainingsinformatie

Trainingstijden, trainers en coaches

Let op: de trainingstijden voor het seizoen 2021-2022 zijn iets aangepast.

Trainingstijden U10 / U12 / U14 / U16

U10 / U12 / U14: leeftijd 7 tot 13 jaar | U16: leeftijd tot 15 jaar

Trainingstijden:

U10 / U12 / U14 – 17:30 tot 18:30 uur op maandag in Nieuwe zaal | U16 – 18:30 tot 19:30 uur op maandag in Nieuwe zaal

Trainer: Sven Linthorst  en Lois Dokman

Trainingstijden U20

Leeftijd 16 tot 19 jaar

 

Trainingstijden:

19:30 tot 20:30 op maandag in nieuwe zaal (niet verplicht)

18:30 tot 19:30 uur op donderdag in Nieuwe zaal

Trainer: Wordt later nog bekend gemaakt

Trainingstijden Heren

Leeftijd 20 jaar en ouder

 

Trainingstijden:

20:30 tot 22:00 uur op maandag in Nieuwe zaal 

Trainingstijden Recreanten

Geen competitie

 

Trainingstijden:

19:30 tot 20:30 uur op maandag in Nieuwe zaal